چند نوع سوختگی در فرش وجود دارد؟

دو نوع سوختگی وجود دارد، سطحی و عمقی.