آیا باید کل مساحت منزل را فرش کرد یا زیر مبلمان نباید فرش باشد ؟

البته که زیر مبلمان را نباید فرش کرد.