چرا فرشهای جدید نازک ترند؟

بدلیل شانه و تراکم بالای فرشهای جدید  و وضوح نقشه فرش اجبارا باید طول پرزها را کوتاه تر کرد تا نقشه وضوح اصلی خود را نشان بدهد