فرشهای چاپی برای اتاق کودک بهترند یا طرح های بافت شده؟

طرح های بافت شده بدلیل رنگرزی شدن هر نخ خاب بطور جداگانه و بافت پس از رنگرزی برای اتاق کودکان مناسب ترند.