شانه و تراکم چیست؟

تعداد گره ها در واحد یک متر عرض فرش را شانه و تعداد گره ها در واحد یک متر طول فرش را تراکم می گویند