اگر پاخور فرش زیاد باشد، چه تاثیری در پرزدهی فرش دارد؟

اگر فرش در مسیرهای پر رفت و آمد باشد، پس از مدتی پرز فرش شروع می شود.