ابعاد استاندارد فرش کدامند؟

سایز های 50×80 سانتی متر  پادری

سایز 1×1.5 متر

سایز 1.5×2.25  قالیچه

سایز 2×3   6متری

سایز 2.5×3.5   9متری

سایز 3×4   12متری

1×2 و 1×3 و 1×4 کناره

و گرد با قطر 1 و 1.5 و 2 و 3 و استاندارد هستند