آیا تمام لکه های فرش را می‌توان از بین برد؟

خیر، ولی می‌توان از شوینده هایی استفاده کرد که به الیاف فرش آسیبی نرسد و تا حد بسیار زیادی لکه را پاک کرد.